Zaloguje się
or
Tel +48 698 615 740

Góra, 15.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu

„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe

dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP

(Nr Projektu: WARR-RPO1.2.1-015/18)

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

AJmaker Sp. z o. o.

Aleja Jagiellonów 15A/1, 56-200 Góra

NIP: 5010078868

REGON: 381599467

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej oceniającej możliwość utworzenia linii technologicznej do szybkiego prototypowania innowacyjnych podzespołów do urządzeń.Dzięki stworzonej linii technologicznej w jednym miejscu możliwe będzie wykonanie m.in. myszy bezprzewodowej (cały model do wykonania odlewy będzie wydrukowany przez drukarkę a podstawy formy zostaną wycięte przy pomocy plotera), prototypowych form do wykonywania odlewów protez nóg i rąk (kształt kończyn będzie wykonywany przy pomocy druku który następnie zostanie osadzony na podstawie formy wykonanej z plexi wyciętej przez ploter czy prototypowych modeli maskownic do automotivu (maskownice będą wykorzystywane w procesie produkcji elementów wtryskowych tapicerki  samochodowej). Nieregularne elementy będą drukowane z gumy  a płaskie elementy których nie da się wykonać tą metodą będą wycinane na ploterze i mocowane do prototypu maskownicy.

 

W ramach usługi planowane jest przeprowadzenie trzech zadań:

 

Zadanie 1. Prace badawczo-rozwojowe.

Opracowanie założeń projektowych i konstrukcyjnych w zakresie doboru odpowiednich parametrów oraz rozwiązań materiałowych dla stworzenia technologii. Analiza dostępnych technologii w oparciu o metodę mapowania technologii i rozwiązań, która pozwoli diagnozować bieżący stan technologii i rozwiązań w zakresie poszczególnych elementów technologii wykorzystywanych w tworzeniu i budowaniu linii technologicznej.

Rezultatem etapu 1. będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz layoutów prototypowej linii technologicznej.

 

 

Zadanie 2. Projekt prototypu.

Projekt prototypu linii technologicznej. W ramach zadania zastosowane zostaną metody modelowania linii technologicznej z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego na projektowanie dwu- i/lub trójwymiarowe. Analiza dostępnych rozwiązań zostanie przeprowadzona metodą analizy rynku, w tym producentów poszczególnych maszyn i urządzeń niezbędnych do zbudowania linii technologicznej.

W ramach etapu 2. powstanie projekt oraz prototyp linii technologicznej do przeprowadzenia testów.

 

Zadanie 3. Testowanie i walidacja.

Badania oraz analizy wydajności pacy opracowanej linii technologicznej. W ramach podjętych prac wykorzystane zostaną metody pomiarowe umożliwiające sprawdzenie poprawności projektu.

 

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są jednostki naukowe w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 4. Oferta zwycięska zostanie wybrana następnego dnia roboczego od terminu zakończenia zbierania ofert, a informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom, którzy złożyli ofertę. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2019 r.

Miejsce realizacji usługi: Góra

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

 

KryteriumWaga kryterium
Cena całkowita za usługę (C)100%

 

Cena:

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma największą liczbę punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia u Oferenta, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

 

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Oferty” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– Cenę netto i brutto (VAT 23%).

– Oświadczenie Wykonawcy o potencjale personalnym i technicznym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

–  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

– Klauzula informacyjna (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

 1. Wszystkie załączniki do Zapytania ofertowego muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert na realizację części zamówienia.

 

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: ul. Aleja Jagiellonów15A/1, 56-200 Góra

Sposób: drogą elektroniczną na adres mail: kontakt@ajmaker.pl lub w wersji papierowej na adres zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2019 r.

 

VIII. PODSTAWA DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

 1. Wykonawca nie spełnia wymogów formalnych i/lub merytorycznych opisanych w pkt III.1 niniejszego Zapytania.
 2. Oferta została złożona przez podmiot powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 3. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DODATKOWO:
 2. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
 3. Oferta powinna odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
 4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.
 5. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
 8. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 9. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Oferenta oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
 10. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymagać będzie podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
 12. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Adrian Janiszewski, tel: +48 698-615-740.

                                                                                                                                                                 Z poważaniem

Adrian Janiszewski

 

 

Załączniki

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o potencjale personalnym i technicznym.
 3. Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami współpracującymi.
 4. Klauzula informacyjna.

 

Comments are closed.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.